InoVent Samsvarserklæring

ceProdusent:
S.C. ENSYRO S.R.L
Str. Orastiei Nr.10
Parcul Logistic Transilvania,
Hala 29-32, 400398
Cluj-Napoca Romania

Følgende produkter:

AHU InoVent-200 V og H
AHU InoVent -200 KV og KH
AHU InoVent -300 BV og BH
AHU InoVent -300 HV og HH
AHU InoVent -350 BV og BH
AHU InoVent -400 HV og HH
AHU InoVent -400 BV og BH
AHU InoVent -700 BV og BH
                        

 Produksjonsår:  2020 –

 
Undertegnede erklærer at ovennevnte utstyr
samsvarer med direktiv:
 
EMC-direktiv 2004/108/EC
Lavspennings direktiv 2006/95/EC
Maskindirektiv 2006/42/EC
RoHs direktivet 2011/65/EU
  
Samsvar med følgende standarder:
 
Sikkerhet (bomiljø) med Test Rapport og Sertifikat
for Samsvarserklæring.
 
EN 60335-2-30:2009
Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater –
Del 2-30: Spesielle sikkerhetskrav til vifter
   
EN 60335-1:2002 + A1 + A11 + A2 + A12 + A13 +
A14 + A15
Husholdnings- og lignende elektriske apparater –
Sikkerhet – Del 1: Generelle krav
 
EN 6223:2008
Målemetoder for elektromagnetiske felt av
husholdningsapparater og lignende apparater med
hensyn til menneskelig eksponering
  
Engineering service – Sikkerhetsevaluering med
Test Rapport og Sertifikat for Samsvarserklæring
  
EN 60204-1:2006 + A1:2009 og
2006/42/EC direktiv del 1.
Maskinsikkerhet – Maskiners elektriske utrustning —
Del 1: Generelle krav
Engineering Service – Ytelse evaluering med bare
Test Rapporter
 
EN 308:1997
Varmevekslere – Prøvingsprosedyrer for bestemmelse
av ytelsen til luft/luft- og luft/avgassvarmegjenvinningsanlegg
 
EMC (bomiljø) med Test Rapport og Sertifikat for
Samsvarserklæring.
 
EN 61000-3-2:2006 +A1 + A2
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) — Del 3-2:
Grenseverdier – Grenseverdier for utsendelse av
harmoniske strømmer (utstyr med inngangsstrøm opp
til og med 16 A per fase)
 
EN 61000-3-3:2008
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3:
Grenser – Begrensning av spenning endringer,
spenningsvariasjoner og flimmer i offentlig lavspent
forsyning systemer for utstyr med merkestrøm ≤ 16 A
per fase og ikke underlagt betinget forbindelse
 
EN 55014-1:2006 +A1 + A2
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til
husholdningsapparater, elektrisk verktøy og lignende
apparater — Del 1: Emisjon
 
EN 55014-2:1997 +A1 + A2
Elektromagnetisk kompatibilitet – Krav til
husholdnings- apparater, elektrisk verktøy og
lignende apparater — Del 2: Immunitet –
Produktfamiliestandard
 
RoHs direktivet
EN 62474:2012
Materialdeklarasjon av elektrotekniske produkter og
av produkter for den elektrotekniske industrien.
 
  
                                       Cluj-Napoca 01.01.2020
                             
                                           
                                        _____________________
                                        Edgar Ødegård
                                        CEO